Beleidsplan 2024.


Onze doelstelling

Stichting de Ondersteuning heeft als doelstelling om (in Flevoland) praktische ondersteuning te verlenen aan mensen die in een periode van hun leven zitten, waarin zij het zelfstandig niet (meer) redden.
De mensen/gezinnen die wij ondersteunen zitten qua inkomen (soms net) boven de minimumloongrens, waardoor zij geen recht hebben op de Voedselbank en/of toeslagen.

Wij ondersteunen deze (steeds groter wordende) groep mensen totdat zij het zelf weer redden. Echter vindt er ieder half jaar een evaluatie plaats. Wij ondersteunen deze mensen in de breedste zin van het woord, o.a.  door samenwerking met andere hulporganisaties, zoals: AKZ, MDF en het Vraaghuis.


Wat doen wij

Het wekelijks bezorgen van gratis voedselkaarten, (waar de mensen zelf boodschappen mee kunnen doen), aangevuld met de aan ons gedoneerde verse groente, fruit, e.d.

Het schenken van extra artikelen en levensmiddelen rondom feestdagen, verjaardagen, enz.

Het (in overleg), doorverwijzen naar andere passende hulporganisaties. (Indien nodig).

Bij verslechtering van de financiële situatie van cliënt, toetsing voorstellen voor bijvoorbeeld aansluiting bij de voedselbank.

Het (onder onze cliënten) verloten van (door ons gewonnen/ aangekochte) uitjes, artikelen, e.d.

Ondersteunen in de weg (terug) naar complete zelfredzaamheid van de persoon/personen.

Voordat inschrijving bij onze Stichting plaatsvindt, wordt er bij de mensen thuis een intake gesprek gehouden door maximaal 2 personen van het bestuur van de stichting.
Het intake gesprek wordt gehouden om duidelijk inzicht te krijgen in de juiste hulpvraag/vragen. Voor de beoordeling of men in aanmerking komt voor een voedselpakket/kaart van ons, dient men (vooraf) een machtigingsformulier te ondertekenen voor het opvragen van de benodigde gegevens bij de MDF.   


De wijze van verwerving van inkomsten:

De stichting ontvangt haar inkomsten door middel van giften/sponsoring.
De giften worden ontvangen op 1 van onze bankrekeningen, in de vorm van voedings- levensmiddelen of andere goederen die door ons opgehaald/bezorgd worden.
De giften/ sponsoring wordt gegeven door particulieren, kerkelijke instanties, supermarkten en ondernemers.
Om in contact te komen met de donateurs wordt gebruik gemaakt van onze social media kanalen, het aanspreken van het lokale netwerk, van de actief betrokken mensen en acquisitie.


Het beheer en de besteding van het vermogen van de Stichting:

De stichting heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

Een Directeur/Voorzitter, en een Secretaris/Penningmeester.


De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, anders dan onkostenvergoeding.
Het bestuur heeft meerdere keren per jaar een bestuursvergadering om de lopende zaken te bespreken.
Hierbij zullen ook de vrijwilligers uitgenodigd worden.
Van iedere vergadering worden notulen opgesteld.

Het vermogen wordt besteedt conform de doelstelling van de stichting.

De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om uitgaven te compenseren.

De stichting is een Non-profit organisatie en heeft dus niet als doel om winst te maken.
Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om onderstaande redenen:

Aanschaf van aanvullende voedings- en levensmiddelen voor de wekelijkse levering van levensmiddelen.

Aanschaf verzorging en/of huishoudelijke artikelen en andere benodigdheden.

Exploitatiekosten, ( vervoersdienst, bank, website, operationele kosten, afdeling personenvervoer, e.d.).

Reservering voor toekomstige uitgaven, (o.a. een eigen locatie).

Om het voortbestaan van de Stichting zeker te kunnen stellen.

Om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen, om nog meer mensen (nog beter) te kunnen ondersteunen.

De jaarcijfers worden m.i.v. 2024 jaarlijks op onze Website geplaatst.Onze toekomstplannen:

De focus van de Stichting in de nabije toekomst ligt in het aantrekken van meer vrijwilligers, het verder positioneren van de Stichting, intensieve(re) samenwerking met Gemeenten en alle andere hulporganisaties, het uitbreiden van het netwerk van donateurs/sponsoren, het aanvragen van subsidies, het verkrijgen van een eigen ruimte en het consisteren van de wekelijkse levering van vers gezond voedsel en voedselkaarten.


Bij een onverhoopte opheffing van de Stichting zal al het geld dat overblijft (het volledige bedrag), besteed worden aan een ANBI met een soortgelijk doel.Dit beleidsplan zal elk kwartaal getoetst en waar nodig aangepast/aangevuld worden.